I ara què? Workcafe: aprenentatges d’aula i centres de treball.

(Queden 18 places disponibles per aquest curs)
ATENCIÓ: Esteu fora del plaç d'inscripció.


De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que el responsable del tractament de les dades personals facilitades és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Les dades es tractaran d'acord amb el consentiment exprés de la persona interessada, i són imprescindibles per a a la finalitat de gestionar la seva participació en la corresponent activitat formativa. La UdL només utilitzarà les dades facilitades en el present formulari amb aquesta finalitat.

Les dades es conservaran, com a mínim, mentre duri l'activitat formativa, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.